PROSOPAGNOSIA
       
     
SCRATCHALAMBHORG
       
     
PROSOPAGNOSIA
       
     
PROSOPAGNOSIA

3' X 9', open acrylics on canvas.

SCRATCHALAMBHORG
       
     
SCRATCHALAMBHORG

Acrylic on canvas, 5' x 5'.